Desphenyl-chloridazon

RENT VAND UDEN CHLORIDAZON FRA VORDINGBORG FORSYNINGS VANDVÆRKER.                                            03.10.2017

Vi har nu fået undersøgt alle vores 6 vandværker og kan melde ud, at det vand vi leverer til vores kunder i Nyråd, Præstø, Stege og Vordingborg overholder grænseværdierne for indhold af pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukter desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.

Når der tales om grænseværdier for indhold af pesticider, skelnes der imellem en teknisk grænseværdi på 0,1 mikrogram/l og en sundhedsskadelig grænseværdi på henholdsvis 300 mikrogram/l (voksne) og 50 mikrogram/l (børn). Den tekniske grænseværdig er fastsat politisk ud fra et ønske om, at der ikke må forekomme pesticider i drikkevandet.

Grænseværdien på 0,1 mikrogram/l er det mindste man kan måle sig frem til.

Det vand vi leverer, overholder både den tekniske og den sundhedsskadelige grænseværdi. I Stege har der været en mindre overskridelse af den tekniske grænseværdig indtil en af boringerne blev taget ud af drift. Læs mere her Stege vand og desphenyl-chloridazon.pdf

FAKTA OM DESPHENYL-CHLORIDAZON:

Når der konstateres fund af chloridazon, er det i langt de fleste tilfælde tale om nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Miljøministeriet udtaler: ”Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter. Det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende. Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.” Stoffet blev anvendt fra 1964-96 i landbruget. Kilder: Miljøministeriet og Agro-Lab

Læs iøvrigt Miljlø- og Fødevareministeriets info-brev om den fremtidige kontrol af desphenyl-chloridazon" MSTbrev--despenylchloridazon-og-drikkevand.pdf