Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S
Brovejen 10, Masnedø

4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
   
CVR-nr. 30 69 24 48
Stiftet 23. maj 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse 2018 - 2021:

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Ole Knud Sørensen (forbrugervalgt)

Mogens W Bengtsson (forbrugervalgt)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 09.06.2020 (udsat fra 13.05.2020 pga corona-restriktioner)  på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Formål
Selskabets formål er at varetage spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsafledning i Vordingborg Kommune.

Hovedaktivitet
Vordingborg Spildevand A/S's hovedaktivitet er at  transportere spildevandet fra alle de ejendomme i Vordingborg kommune, som er tilsluttet kloaksystemet. Endvidere administreres tømningsordningen for øvrige borgere.

Spildevandet behandles af datterselskabet Vordingborg Rens A/S på vores 12 renseanlæg.

Vi transporter imellem 4,5 og 7,8 mill. m3 spilde- og regnvand (mængden er afhængig af nedbørsmængderne) i ca. 635 km ledninger. Der er til området tilknyttet ca. 520 pumpestationer.

I 2019 rensede vi ialt 4,84 mio m3 spildevand, hvoraf de1,8 mio m3 udgør spildevand fra de tilsluttede ejendomme. Resten af ovenstående mængder er regn- og overfladevand.